ความบกพร่องของงานสี

ในปัจจุบันมีหลายบริษัท  หลายโรงงาน ที่พยายามผลิตสีออกมาจำหน่ายแข่งขันกันในท้องตลาด  ทำให้สีที่ใช้สำหรับทาอาคารบ้านเรือน มีจำหน่ายมากมายหลายประเภท  แตกต่างกันที่ตราสินค้า  คุณภาพและราคา  สีเหล่านี้เมื่อนำมาใช้ทาอย่างถูกต้องตามกรรมวิธีของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด  ปรากฏว่าสีที่มีคุณภาพสูง  ซึ่งราคาก็จะสูงตามไปด้วย  มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  ยึดเกาะติดพื้นผิวได้สวยนานกว่าสีคุณภาพต่ำ  เพราะสีที่มีคุณภาพสูง  จะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี  พร้อมทั้งได้ผ่านการวิจัย  ค้นคว้า  ทดลอง  จากบริษัทนั้นมาแล้ว  รวมทั้งความรู้  ความชำนาญจากกลุ่มพนักงานฝ่ายผลิตและห้องปฏิบัติการ  จึงทำให้สามารถผลิตสีออกมาจำหน่ายในท้องตลาด  เป็นสีที่มีคุณสมบัติสูงได้ตามที่ต้องการ

หลังจากที่การทาสีเสร็จสิ้นลง  ในไม่ช้าสีดังกล่าวก็หลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆ  มีเชื้อรา  มีตะไคร่  น้ำเกาะ  สีตกซีดจาง  สีด่าง  ซึ่งสิ่งที่จะตามมาหลังจากปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นแล้ว  คือ

1. อาคารบ้านเรือนดังกล่าว  จะดูซอมซ่อ  หมดความสวยงาม  หมดราคา

2. อาคารบ้านเรือนดังกล่าว  จะมีสภาพที่ไม่น่าอยู่  ไม่น่าอาศัย

3. วัสดุต่างๆ จะผุพัง  เน่าเปื่อย  เร็วกว่าที่ควร

4. เป็นแหล่งเพาะเชื้อรา  อันนำมาซึ่งโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ความบกพร่องของสีเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ  3 ประการ  คือ

1. น้ำฝนที่แทรกซึมเข้าสู่โครงสร้างส่วนต่างๆ  ของอาคารบ้านเรือน  เพราะการออกแบบ  การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน  ตลอดจนวัสดุมุงหลังคาอาจเกิดการชำรุดเสียหาย

2. อุปกรณ์รับและระบายน้ำฝน  น้ำประปา  น้ำทิ้งจากจุดต่างๆ  ที่บกพร่อง  ชำรุด

3. น้ำจากใต้ดินซึมผ่านเข้าสู่โครงสร้างของอาคารบ้านเรือน เพราะขาดการป้องกัน ไม่มีฉนวนการควบแน่นของความชื้นในบรรยากาศ  ซึ่งเกิดได้จาก

          (1) การควบแน่นของความชื้นในบรรยากาศตามธรรมชาติ

          (2) การควบแน่นของความชื้น  เนื่องจากการประกอบกิจการภายในตัวอาคาร  เช่น  การหุงต้ม  เป็นต้น

 

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.