สีฟิชโบ้ท
 

บริษัท  เอเซีย  เพิร์ล  เพ้นท์  จำกัด

มีจุดมุ่งหมายในการผลิตสีทาเรือและสีอุตสาหกรรม "ฟิชโบ้ท" ขึ้น  โดยเล็งเห็นว่าสีทาเรือ

และมีอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในตลาดเป็นสีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสนับสนุน

นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของเราจึงร่วมกัน

พัฒนาสีฟิชโบ้ทขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพให้กับ "สินค้าไทย" ให้มีประสิทธิภาพทัดเที่ยมกับสินค้าระดับสากล

โดยหวังว่า สีฟิชโบ้ทที่มีคุณภาพมาตรฐานของเรานี้ จะสามารถใช้ทดแทนสีต่างประเทศอื่น ๆ ได้

และนี่เป็นความภูมิใจของเรา ที่จะได้พัฒนาศักยภาพของสินค้าไทยเพื่อคนไทยต่อไป

 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.