ซีโก้ชิลด์ สีน้ำอะครีลิคกึ่งเงา สำหรับทาภายนอก & ภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้  สีน้ำอะครีลิคอิมัลชั่น  ซีโก้  ชิลด์

Description of  "SEACO CLASSIC" Arcrylic  Emulsion   Using

1. การเตรียมพื้นผิว (SURFACE  PREPARATION)

    พื้นผิวใหม่          ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย  1  เดือน

    New  Surface   Cement  must  be  completely  cured  and  dried  about  

                             30  days.

    พื้นผิวเก่า           ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด  (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่เกิด

                            เชื้อราและตะไคร่น้ำ  ให้ใช้น้ำยาซักผ้าขาว

                            ขัดล้างออกให้หมดและล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด  ทิ้งให้แห้ง

                            2-3  วัน

    Old  Surface    Scrape  all  poorly  adhering,  chalking  and  loose  materials

                            with  stiff  before.

                            Wipe  all  mould  growth  area  with  hypochloride  solution

                            then  wash  thoroughly

                            with  clean  water  and  allow  for  drying  at  least

                            2-3  days.

2. การทาสี  (PAINTING  SYSTEM)

     พื้นผิวใหม่         ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างด้วยซีโก้  คลาสสิค  1 เที่ยว

                            ทาสีทับหน้า  ซีโก้  คลาสสิค  2  เที่ยว

     New  Surface   Apply  1  coat  of  Seaco  Classic  Acrylic  Alkaline  

                             Resistant  Primer

                             Apply  1  coats  of  Seaco  Classic

3. อุปกรณ์ที่ใช้  (METHOD  OF  APPLICATION)

                                แปรงทาสี  ลูกกลิ้ง  เครื่องพ่นสี

                                Brush,Roller,Air Spray

4. ตัวทำละลาย  (THINNER)

                                น้ำสะอาด 10% - 20% ตามปริมาตรของสี

                                Plain  water  10% - 20% by  volume

5. พื้นที่ปกคลุม  (CALCULATED  SPREADING  RATE)

                               35 - 40 ตารางเมตรต่อ  3.785 ลิตร

                               35 - 40 sq.m./U.S. Gallon

6. ระยะเวลาทาทับ  (DRY  TO  RECOAT)

                               2 - 4 ชั่วโมง

                               2 - 4 hrs.

7. ระยะเวลาแห้ง  (DRYING  TIME)

                               24  ชั่วโมง

                               24  hrs.

       

               

               มอก.2321-2549

      สีที่ได้รับเครื่องหมาย  มอก.

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.