สีอะครีลิคอีมัลชั่นกึ่งเงา เพิร์ล

สีอะครีลิคอีมัลชั่น  กึ่งเงา  เพิร์ล

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สีอะครีลิคอีมัลชั่น  กึ่งเงา  เพิร์ล

(Description  of  Pearl  Acrylic  Emulsion  Semi-gloss  using.)

 

   1. การเตรียมพื้นผิว   (Surface Preparation)

       พื้นผิวใหม่   (New Surface)     

 

       พื้นผิวเก่า  (Old  Surfaces)
       พื้นผิวที่เคยทามาแล้ว      

 

 

   ทิ้งไว้ให้แห้งสนิททำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น
   Allowed  the  surface  to  dry  throughly.  All  dirt 
   and  impurities must  be  removed.

   ตรวจซ่อมแซมรอยชำรุดให้เรียบร้อยและทำตามขั้น
   ตอนเหมือนพื้นผิวใหม่
   Repaired  surface  defects.  Proceeded  as  new 
   surfaces.

   ถ้าสีเก่าอยู่ในสภาพดีให้ทำความสะอาด  แล้วทิ้งไว้ให้
   แห้งสนิทก่อนแต่ถ้าสีเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด
   ก่อนแล้วทำตามขั้นตอนเช่นกัน
   Previously  Painted  Surfaces  Deteriorated  coating 
   must  be  removed 
   and  proceeded  as  old  and  new  surfaces.

 

 

   2. การทาสี  (Coating  System)

       พื้นผิวใหม่  (New  Surfaced)


       พื้นผิวเก่า (Old  Surface)

 

  

   1. ทาสีรองพื้นปูนใหม่เพิร์ล 1 เที่ยว ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว
   2. ไม่ทาสีรองพื้น  ทาสีทับหน้า 3 เที่ยว
   On  the  sound  masony  surface,  no  special  primer 
   is  recommended.
   Finish  with 3 coats  of  Pearl  Acrylic  Semi Gloss 
   directly  on  the  surface. 
 

   ทาสีรองพื้นปูนเก่าเพิร์ล  1  เที่ยว  ทาสีทับหน้า  3 เที่ยว
   For  old  masony  surface, primer 1 coat  with  Pearl 
   Contact  primer  and  3 coats  with  Pearl  Acrylic 
   Semi  Gloss

  

   3. อุปกรณ์ที่ใช้  (Method  of  application)

 


   แปรงทาสี  ลูกกลิ้ง  หรือเครื่องพ่นสี

   Brush,  roller,  or  air  spray

 

 

   4. ตัวทำละลาย (Thinner)

 

 

   น้ำสะอาด = 0 - 10% ของสีตามปริมาตร
   Plain  Water = 0 - 10%  of  paint  by  volume

 

  

   5. พื้นที่ปกคลุม  (Spreading  Rate)

 

   35 - 40 ตารางเมตร/ยูเอส แกลลอน
   35 - 40 m/U.S. Gallon

 

  

   6. ระยะเวลาทาทับ (Interval  of  Over  coating)

 

   2 - 4 ชั่วโมง
   2 - 4 hrs.

 

   7. ระยะเวลาแห้ง  (Drying  Time)

       แห้งแตะ  (set  to  touch)
 

       แห้งสนิท (Dry  Through)

 

 

   ภายใน 20 - 30 ชั่วโมง
   20 - 30 hrs.

   ภายใน 24 ชั่วโมง
   within 24 hrs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แต่งบ้านตามใจคุณ ข่าวสาร คำนวนหาพื้นที่การใช้สี ตัวแทนจำหน่าย แจ้งเรื่องร้องเรียน
© 2010 Asia Pearl Paints. All rights reserved.